NĂNG LỰC CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ  HỢP

BAOTINCERT được Cơ quan quản lý Nhà nước công nhận/chỉ định:

DỊCH VỤ CUNG CẤP

GIẤY CHỨNG NHẬN/ CHỈ ĐỊNH

Giám định, chứng nhận chất lượng máy móc thiết bị nông nghiệp, dùng trong nông nghiệp: cày, bừa, bình bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai…

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định đối với ngành nông nghiệp trong lĩnh vực giám định chất lượng máy, thiết bị nông nghiệp Số 842/KTHT-CĐ

Chứng nhận hợp quy bình bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai

Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận đối với bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai phù hợp QCVN 01-182:2015/BNNPTNT Số 526/KTHT-CĐ

Quyết định chỉ định chứng nhận bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai – Bộ NNPTNT Số 272/QĐ-KTHT-CĐ

Chứng nhận hợp quy sản phẩm keo dán gỗ

Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận đối với sản phẩm keo dán gỗ phù hợp QCVN 03-01:2018/BNNPTNT Số 1444/TCLN-KH&HTQT

Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận sản phẩm keo dán gỗ- Bộ NNPTNT Số 288/QĐ-TCLN-KH&HTQT

Chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản

Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành NN & PTNT trong lĩnh vực: Thức ăn thủy sản Số 1368/GCN-TCTS-KHCN&HTQT

Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành NN & PTNT trong lĩnh vực: Thức ăn chăn nuôi- Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản. Số 1490/GCN-TCTS-KHCN&HTQT

Chứng nhận hợp quy sản phẩm sử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành NN & PTNT trong lĩnh vực sản phẩm xử lý môi trường nuôi Số 1872/GCN-TCTS-KHCN&HTQT trồng thủy sản

Chứng nhận, kiểm tra chất lượng muối công nghiệp và muối thực phẩm

Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận đối với sản phẩm Muối công nghiệp và Muối Thực phẩm

DỊCH VỤ & THỜI GIAN ?!

Luôn luôn hướng đến sự tinh gọn trong từ quy trình nhằm tạo lập một kế hoạch ngắn ngọn nhất để đem đến thời gian và chất lượng dịch vụ tốt nhất
Triết lý Kinh doanh:
 
 “ĐOÀN KẾT, HỢP TÁC VÀ CÙNG THÀNH CÔNG”
 
KẾT NỐI VỚI BAOTINCERT