1. Đào tạo an toàn lao động:

 – An toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động

– An toàn vệ sinh lao động cho người lao động

– An toàn lao động trong sử dụng hóa chất

– An toàn lao động cho người làm việc trên cao

– Kỹ thuật an toàn vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như: Nồi hơi, thiết bị áp lực, xe nâng hàng, hệ thống lạnh, thiết bị nâng chuyển, các thiết bị tạo cảm giác mạnh trong các công trình vui chơi giải trí, kỹ thuật an toàn điện, hàn hơi, ...

       2. Đào tạo, huấn luyện áp dụng các Tiêu chuẩn và các công cụ Quản lý

 Đào tạo nhận thức, kỹ năng xây dựng, áp dụng và vận hành các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn:

–     ISO 9000 (Hệ thống quản lý CHẤT LƯỢNG – HTQLCL)

–     ISO 14000 (Hệ thống quản lý MÔI TRƯỜNG)

–     ISO 17020 (Hệ thống quản lý TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH/ KIỂM ĐỊNH)

–     ISO 17025 (Hệ thống quản lý PHÒNG THÍ NGHIỆM) và ISO 15189

–     ISO 22000 (Hệ thống quản lý AN TOÀN THỰC PHẨM) và HACCP, GMP.

–     OHSAS 18000 (Hệ thống quản lý AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP)

–     SA 8000 (Hệ thống TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI)

–     ISO 27000 (Hệ thống quản lý AN NINH THÔNG TIN)

Đào tạo nhận thức, kỹ năng xây dựng, áp dụng và vận hành các công cụ cải tiến chất lượng và hiệu quả hoạt động:

–     Kaizen (Mô hình CẢI TIẾN NHẬT BẢN)

–     5S (Mô hình quản lý MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC)

–     Các công cụ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG bằng kỹ thuật thống kê (7 Tools, SPC)

–     TQM (Quản lý CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN)

–     Six Sigma

–     Lean, TPS (GIẢM THIỂU LÃNG PHÍ)

–     TPM (Duy trì NĂNG SUẤT TỔNG THỂ).