Bộ xây dựng ban hành thông tư số 10/2017/TT-BXD kèm theo QCVN 16:2017/BXD

Thông tư số 10/2017/TT-BXD về : BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN CHỨNG NHẬN HỢP QUY, CÔNG BỐ HỢP QUY

Kèm theo theo là QCVN 16:2017/BXD.

Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

2. Các Thông tư sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư n